สารพันปัญหา

1. คำถาม :  ผู้สมัครส่งใบสมัคร online แล้ว พิมพ์ข้อความผิดพลาด ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : กรณีผู้สมัครพิมพ์ ชื่อ  นามสกุล ของผู้สมัคร ผิดพลาด ต้องแก้ไขในฐานข้อมูล ให้เขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้  (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
                     
    โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องไปที่
กรมการทหารช่าง ตำบล พงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
กรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ    
2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หลังจากได้สมัครไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหลังจากสมัครไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวัน สอบภาควิชาการหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://engr.thaijobjob.com/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อใด (กรุณาตรวจสอบช่องทางการชำระเงินให้ด้วย)
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หมดเขตการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 มีนาคม 2563 ภายในเวลาทำการธนาคาร 
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน  0 บาท
และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563  ทางเว็บไซต์ https://engr.thaijobjob.com/
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ :  สอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563  ทางเว็บไซต์ https://engr.thaijobjob.com/
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : กรมการทหารช่าง ตำบล พงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. 
LineID : @Thaijobjob